Mein erster Hindi-Übersetzungstest

Unter der Kategorie „Sprachen“ kann man auch noch andere automatisch übersetzte Texte finden, die vom gleichen Übersetzungsdienst www.translationbooth.com angefertigt wurden (s.Linksammler). Um ihn gegebenenfalls von anderen Translatoren unterscheiden zu können, werde ich diesen Übersetzungsautomaten mit dem Arbeitstitel „TB-Translator“ für „translationbooth-Translator“ benennen.

Vielen Dank an http://www.translationbooth.com.

Linksammler:

06.09.2007: Trotz der Lateinbuchstaben ist hier stellenweise der Wortzusammenhang nicht klar, weil sich Groß- und Kleinbuchstaben munter abwechseln und anscheinend auch Punkte nicht den Satz beenden, sondern als Schriftzeichenersatz gelten.

06.9.2007: Wie man unschwer erkennen kann, hat sich der Translator den Luxus erlaubt, meinen Namen „Pagel“, der nichts mit der englischen „page“ („Seite“ (dts.)) zu tun hat, sondern von „Paul“, „Pavel“, „Paulus“, „Paulos“, „Pavlos“ abgeleitet ist, zu übersetzen. Es ist aber kein Drama!

06.9.2007: Wie eine erste Vokabelanalyse zeigt, konnte der TB-Translator „ascorbic acid“, „dehydroascorbic acid“ und „diketogulonic acid“ nicht übersetzen. Ebenso nicht übersetzt wurden „infrared“, „spectroscopy“, „infrared spectroscopy“. Für mehr ist heute keine Zeit.

Und hier die Übersetzung aus dem Englischen:

vaha dUsarA pR^iShTha (106) se vaha tilaka yA abhiSheka sambandhI vivaraNa sAtha se vaha viShaya

khoja ora pratikriyA se DEHYDROASCORBIC aura DIKETOGULONIC amla sAtha se vaha sahAyatA se kailakuleTara sambhAlane vAlA INFRARED SPECTROSCOPY ( jarmanI se )

upasthita pAsa Detlef pR^iShTha se Hermannstein, Kreis Wetzlar , jarmanI se

Giessen 1992

kyo.nki chhApa aura anuvAda karanA pAsa aura nAlisha me.n vaha vishva vyApaka banAvaTa sAtha se snehashIla svIkR^iti se vaha lekhaka ©2007.

106

5 sa.nkShepa kA

bhItara yaha vivaraNa , yaha was parIkShA karanA vaha oxidation aura ghaTAva se ascorbic amla aura dehydroascorbic amla ( sugandhita rIti ) jaisA niroga jaisA vaha kShAravishiShTa hydrolysis se vaha dehydroascorbic amla DHA ) ora vaha diketogulonic amla DKG ). sAtha se vaha sahAyatA se vaha nishchaya karanA paTTI parameters , niyata bhAva aura calibration bhUta preta se sambandha rakhane vAlA se vaha infrared nApa bhItara astitva , jo rakhanA H – o – aura CO =- bandhana jhuNDa , vaha methodology ora dekhanA vaha pratikriyA sAtha se infrared spectroscopy jaisA niroga jaisA vaha bayAna anubhavI eka Avashyaka sahArA.

bhItara yaha joDa , vaha prashna se vaha keto enol tautomerism were mehanatI bhItara acetylacetone aura iso ascorbic amla. yaha furthermore ghumAva bAhara , vaha vaha varga jaDa pakaDanA upayogitA se vaha samasta nAsha coefficient se vaha OC =- phailAne kA kAma laharAva sushIla , jo are yathochita ora vaha dipole kShaNa badala jAnA , bheda tulanIya pAsa vaha prArthanA patra se neighboring bandhana jhuNDa. yaha was chatura ora shikAra karanA vaha adbhuta vastu se vaha hydration se keto jhuNDa sAtha se infrared spectroscopy bhItara a sIdhA aNukaNikA butanal ). sAtha se vaha dehydroascorbic amla bhItara pighalAva vaha bayAna is shAnta ambiguously kyo.nki se bhinna paraspara kA phala se prabhAva. tathApi , ujjvala bheda arose bhItara vaha H – o – aura OC =- phailAne kA kAma laharAva kShetra ke bIcha billaurI bis DHA aura vaha bahuta siro.n vAlA sA.npa DHA banAnA. Unambiguously vaha deuteration se vaha hau jhuNDa pIchhe AnA vA honA me.n bis DHA. bA.nkA vaha agragamana se saponification se vaha DHA , usa sthAna para were dR^iDha padastha coherencies se tApakrama aura pH sAtha se eka activation bala se kJ mol. sAtha se vaha sahAyatA se vaha atisUkShma parimANa yA aNu bAte.ndI huI yA jAnI huI gamana nikAsI EDP ) eka was chatura ora pR^ithaka kiyA huA Upara kI ora kA ora tIna infrared niyata bhAva bhUta preta se sambandha rakhane vAlA se D2O pighalAva. ye are DHA DKG aura dUsarA ghaTAva – sadR^isha astitva. vaha pKa upayogitA se vaha sAbuna making nikAsI DKG ), khojanA pAsa pH titration aura pAsa infrared spectroscopy , milanA ora GYAta pKa upayogitA se oxocarboxylic amla oxocarbonic amla ). vaha sulajhAva se CO2 bhItara bhUta preta se sambandha rakhane vAlA se golI sakanA honA led ulTA Age vaha decarboxylating decarboxylising decarboxylizing DKG. tathApi DKG is shAnta sampUrNa rUpa me.n sthira bhItara U.nchA ekAgratA bhItara pighalAva me.n 37°C. vaha DKG decomposition pratikriyA were guNa sa.nba.ndhI parIkShA karanA , bAhara jAtA huA se DKG – tanA pighalAva isI prakAra bhItara vaha taTastha aura kShAravishiShTa pH kShetra , chhoDa kara sAtha se vaha infrared spectroscopy , shAnta sAtha se vaha bhUta preta se sambandha rakhane vAlA photometry , vaha fluorescence aura isI prakAra vaha atisUkShma parimANa yA aNu paramagnetic pratidhvani EPR spectroscopy. se DHA jaisA niroga jaisA se DKG yaha kholanA a surkha – lAla astitva me.n U.nchA pH upayogitA. yaha is asthira ulTA nabhastha prabhAva aura sakanA honA brought bhItara joDa sAtha se maulika agragamana. eka has nI.nva DAlanA eka EPR signal , jo noka me.n R – o? maulika

yaha is sha.nkA ke yogya vaha ghaTAva aura oxidation are prabhAva pAsa asthiratA se DHA aura DKG. isalie equimolar NADH ekAgratA pada ghaTAnA akelA khaNDita vaha DHA bhItara vaha physiological pH kShetra kyo.nki se vaha atirikta DHA saponification. vaha vahI is vaidha sAtha se ghaTAva pAsa H S – jhuNDa rakhanA astitva bA.nkA jo eka prakaTa pratikriyA anukrama samAna ora vaha DHA saponification was nI.nva DAlanA. tathApi , eka bIcha kA dashA jo vaha satya ghaTAva pratikriyA se DHA pariNAma honA is infrared spectroscopically sAbita karanA pAsa pratikriyA sAtha se H S jhuNDa. ujjvala infrared spectroscopical bheda were nI.nva DAlanA me.n oxidation pratikriyA ke bIcha dUsarI vastu se liyA huA jo are nirbala vA yogya ora banAnA a C6()- o -C3() ghaNTiyo.

n kA bajanA dhanyavAda Apa bA.nkA mulAkAta hame.n!

Werbeanzeigen

Kommentar verfassen

Bitte logge dich mit einer dieser Methoden ein, um deinen Kommentar zu veröffentlichen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: